Van Centrale UN1EK Raad naar FocuzRight!

14 september 2020

Samen optrekken past bij de intenties van een integraal kindcentrum’.

Dit staat in het interview, dat ik als lid van de Centrale UN1EK Raad, samen met toenmalige CUR-collega en huidig wethouder Bart Bikkers in 2017 gaf aan infoMR en is nog altijd actueel!

Interessant om (opnieuw) te lezen.
Zeker omdat de ontwikkeling doorgaat en ik recent opnieuw interviews mocht geven. Nu vanuit mijn rol van adviseur & trainer bij FocuzRight als ook vanuit mijn huidige rol als ambtelijk secretaris in de samenwerking bij UN1EK opvang & onderwijs.

Nieuwsgierig? Lees verder hoe deze ontwikkeling tot stand kwam en klik op 'lees meer'. Hier kun je ook het artikel van infoMR teruglezen.

Ik houd je op de hoogte van nieuwe publicaties!

De puzzelstukjes vielen uiteindelijk op hun plek!

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschap interesseert en intrigeert me dusdanig, dat ik hieraan al behoorlijk wat uurtjes heb besteed als vrijwilliger. Bij de Stichting Meervoud sloot ik mij aan bij de medezeggenschapsraad van CBS 't Spectrum, de school van mijn kinderen. Graag wilde ik een bijdrage leveren, maar gezien mijn vierdaagse werkwerk, waren de opties overdag minimaal. Ik besloot dus voor een optie in de avonduren te gaan.

Ondernemingsraad
Medezeggenschap had al mijn interesse, waardoor ik reeds zitting had in de ondernemingsraad bij mijn toenmalige werkgever. Vanuit de interesse voor de wijze waarop besluitvorming plaatsvond en beleid werd ontwikkeld, wilde ik graag de ervaring uit de praktijk inbrengen. Dit met als doel om samenwerking tot stand te brengen tussen directie en werknemers!

Samenwerking
Ik ben van mening dat samenwerking essentieel is in allerlei bedrijfs- en werkprocessen. Dit maakte dat ik al snel contact zocht met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Al gauw werd ik betrokken bij de werkgroep medezeggenschap. Deze had als opdracht de nieuwe medezeggenschapstructuur van de fusie onderneming tussen Stichting Kinderopvang Vlaardingen (SKV) en Stichting Meervoud vorm te geven. Letterlijk een UN1EKe kans. Samen met ouders, medewerkers en onderwijsjuristen stelden we een nieuw medezeggenschapsstatuut en reglementen op voor UN1EK onderwijs & opvang.

Onderzoek
Op het moment directie en medewerkers open staan voor elkaar en bereid zijn met elkaar zaken te onderzoeken naar de toekomst, ontstaat er wederzijds begrip voor besluitvorming en wijze van uitvoering. De aansluiting op de praktijk is cruciaal om tot een juiste missie, visie en strategie te komen. Je kunt van alles bedenken als bestuurder en dit bespreken met je managementteam, maar als je het niet toetst bij de mensen die in de praktijk uitvoering moeten geven of bij de ouders van de kinderen, die je bedient, sla je al gauw de plank mis. 

Wisselwerking
Andersom geldt dit natuurlijk ook. Als medewerker en ouder is het ook verstandig open te staan voor de dilemma's en keuzes waarvoor bestuurders, directeuren en managementteam staan. Zich verdiepen in de organisatie van opvang & onderwijs kan medewerkers en ouders helpen begrip te krijgen voor de besluitvorming omtrent de kwaliteit van opvang en onderwijs. Zo heb ik zelf stijgende bewondering gekregen voor het vak van leerkracht en pedagogisch medewerker, maar ook voor de bestuurder en de directeur. De uitdagingen, waar zij voor staan zijn behoorlijk.
Maar ook kan het inzicht helpen feedback te geven, waardoor invloed op de besluitvorming kan plaatsvinden. Uiteindelijk is dit winst voor alle betrokkenen en met name de kinderen. Tenslotte draait het om hen!

Ontwikkeling
Intussen deed ik enorm veel ervaring op en kreeg de medezeggenschap binnen UN1EK steeds meer vorm in de praktijk. Dit alles vond ik zo leuk en leerzaam, dat ik niet uitkeek naar het einde van mijn zitting in de CUR als oudervertegenwoordiger. Ook mijn kinderen ontwikkelden door en gingen naar het voortgezet onderwijs. Echter ik was nog lang niet klaar met UN1EK en de medezeggenschap. Intussen had ik ontdekt dat mijn passie echt wel ligt bij de medezeggenschap. De stimulans en motivatie vanuit van Eric Boerhout en Claudia Doesburg van het college van bestuur van UN1EK onderwijs & opvang, maakte dat ik tot een keuze kwam. Ik besloot te stoppen met mijn baan. Vervolgens ging ik elders mijn ervaring inzetten en nog meer opdoen om uiteindelijk als zelfstandige te starten met FocuzRight. Hiermee richt ik mij op advies & begeleiding van integrale medezeggenschap in opvang & onderwijs.

FocuzRight
Het was tijd voor een nieuwe koers en een andere focus. Ik vind het zonde als ik mijn kennis & ervaring niet verder met Nederland zou kunnen delen. De ontwikkeling van het integrale kindercentrum en de samenwerking tussen opvang & onderwijs blijft een vlucht nemen. Kinderen ontwikkelen zich ook in deze veranderende maatschappij en verdienen opvang & onderwijs van goede kwaliteit, dat op elkaar is aangesloten en met elkaar samenwerkt. Het recente en nog altijd actuele Corona-tijdperk is hiervan een voorbeeld.

Vertaalslag naar de praktijk
De vertaling van de wettelijke regels naar de praktijk is van belang om tot een goede invulling van de medezeggenschap te komen. Juist op dit moment, omdat de wetgeving nog niet integraal is. Maar ook in de toekomst als de wet hopelijk wordt aanpast aan de praktijk. Die vertaalslag naar de praktijk maak ik met FocuzRight. Het voelt goed hiermee bezig te zijn en verder te ontwikkelen. Ook is het leuk terug te krijgen, dat ik mensen inspireer om (verder) aan de slag te gaan met de medezeggenschap.
En de naam FocuzRight? Die is bewust gekozen, zodat ik de focus niet uit het oog verlies!

Wat klanten zeggen